Vi är varandras arbetsmiljö – atmosfären eller klimatet är en produkt av allt det som sker och hur det sker dvs. av alla de människor som finns i en arbetsgrupp och hur de tänker, känner och handlar. Vi påverkar och påverkas i ett ständigt växelspel mellan varandra och vår omvärld. Alla är därmed delaktiga och ansvariga för allt som sker.

Det är inte alltid så lätt att samarbeta. Till att börja med kan våra upplevelser av vad som är en god arbetsmiljö se helt olika ut beroende på personliga preferenser och ambitioner. Det som vissa upplever som en stimulerande frihet kan av andra ses som ett ångestskapande kaos. En del trivs bäst när de får jobba i fred medan andra vill ha mycket kontakt. Det får konsekvenser i samarbetet om vi håller fast vid våra egna behov allt för hård i utsträckning och inte är villiga att anpassa oss efter rådande omständigheter eller det som behövs för att vi ska kunna lösa gemensamma uppgifter så effektivt som möjligt.

Att kunna samarbeta kräver därmed en viss ansträngning och att vi kan uppföra oss på ett anständigt sätt, oavsett hur vi vill ha det eller vad vi kanske tycker om varandra. I grunden handlar det om en god dialog och villigheten att dela upplevelser med varandra och vad var och en har sett, tänkt och känt. Att höra olika infallsvinklar kan ge ett vidgat perspektiv av verkligheten.

Samarbete kräver därmed vissa färdigheter såsom självinsikt, förmåga till tydlighet och lyhördhet, vilja att bidra till ett klimat av öppenhet och tillit liksom att kunna hantera spänningar och reda ut konflikter. Det är kompetenser som vi lär oss mer eller mindre bra genom livet och som vi kan behöva stanna upp och reflektera kring.

Välkommen till vårt frukostmöte den 24 november kl. 08.30-10.00 kring arbetsglädje och effektivitet där vi pratar om vad det innebär att leda organisatorisk arbetsmiljöarbete och hur man kan skapa delaktighet i det arbetet så att var och en bidrar till en så god arbetsplats som möjligt.