Vad vi gör

Vi medverkar till förändring och utveckling av individ, grupp och organisation

Vår roll som organisationskonsulter är att komplettera struktur och strategier med förståelse och verktyg för dialog och insikt. Som processledare och samtalspartners bidrar vi till ökad kontakt och medvetenhet i organisationer, grupper och hos individer. 

w13

Vi ser inte världen som den är utan som vi är

En organisation är en levande organism där allas perspektiv och upplevelser är ömsesidigt beroende av varandra. Framgång handlar lika mycket om hur vi gör saker och ting som vad vi gör. Självklart styr de uppsatta målen arbetet. Men resultatet är också beroende av hur vi agerar i samspelet med varan-dra. Många arbetsplatser lägger stort fokus på strukturen men lite och ibland inget fokus alls på hur arbete ska ske. Det är vår erfarenhet att lyckade förändringsprocesser startar genom dialog och att för tillfället acceptera det som är. Vi ser motstånd som en naturlig del av en förändring. Det är när vi inte bjuder in till dialog som vi möter problem. Alla vet vi hur mycket energi den tysta kommunikationen stjäl och hur korridorsnacket och oviljan att mötas gör att vi tappar riktning och fokus på det vi egent-ligen ska göra. Goda samtal kring olika erfarenheter och upplevelser skapar förutsättningar för samlad kraft och energi framåt.